Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Το Μουσειο

Το Μου­σεί­ο ι­δρύ­θη­κε το 1964 α­πό το Μά­νο Φαλ­τά­ϊτ­ς και εί­ναι έ­να α­πό τα πρώ­τα το­πι­κά ι­στο­ρι­κο-λα­ο­γρα­φι­κά μου­σεί­α της Ελ­λά­δας, ο ση­μα­ντι­κό­τε­ρος πο­λι­τι­στι­κός φο­ρέ­ας της Σκύ­ρου με πα­νελ­λή­νια α­κτι­νο­βο­λί­α. Δη­μιουρ­γήθη­κε για να σω­θεί η Σκυ­ρια­νή πα­ρα­δο­σια­κή κλη­ρο­νο­μιά και για να πε­ρά­σει στον Πα­νελ­λή­νιο χώ­ρο το μή­νυ­μα πως το πα­ρόν και το μέλ­λον πρέ­πει να στε­ρε­ώνο­νται στην πα­ρά­δο­ση.

Στε­γα­σμέ­νο στο πα­λιό αρ­χο­ντι­κό των "Φάλ­ντα­η", που οι ρί­ζες τους χά­νο­νται στο Βυ­ζά­ντιο, δε­σπό­ζει του ΒΑ ά­κρου της πό­λης, χτι­σμέ­νο πά­νω στον με­γα­λύ­τερο πύρ­γο των πα­νάρ­χαιων Πε­λα­σγι­κών τει­χών της Σκύ­ρου.

"...Βρί­σκε­ται - γρά­φει γι αυ­τό ο Αυ­στρα­λός συγ­γρα­φέ­ας CORIN SIMSON στο έρ­γο του "GREECE" - σ' εκεί­νη την πλευ­ρά του λό­φου της α­κρό­πο­λης, προ­τού να μπεις στην πό­λη, α­νε­βαίνο­ντας α­πό τη θά­λασ­σα...Πολ­λά μου­σεί­α μπο­ρεί να εί­ναι πλη­κτι­κά, αλ­λά ε­δώ, τώ­ρα και πά­ντα, θα βρεις αυ­τό που εν­σαρ­κώ­νει την ψυ­χή ε­νός τό­που και δια­φυ­λάσ­σει την αι­σθη­τι­κή και πα­ρά­δο­ση με τον καλ­λί­τε­ρο τρό­πο...".

Φορ­τω­μέ­νο το μύ­θο και την ι­στο­ρί­α, εί­ναι σ αυ­τό συ­γκε­ντρω­μέ­να, με­τα­ξύ των άλ­λων, ό­λα τα στοι­χεί­α της κα­θη­με­ρι­νής ζω­ής, της τέ­χνης, του λό­γου και της ι­στο­ρί­ας του νη­σιού α­πό τη με­τα­βυ­ζα­ντι­νή μέ­χρι τη σύγ­χρο­νη ε­ποχή.

Ιστορική Διαδρομή

Από την ίδρυσή του το 1964, το Μουσείο Φαλτάϊτς αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό που εξελίσσεται συνεχώς, έχοντας να παρουσιάσει ένα πλούσιο ιστορικό δραστηριοτήτων.

Διαβάστε περισσότερα: Ιστορική Διαδρομή

Σκοποί

«Aυτό που με ένοιαζε ήταν να δημιουργήσω «Μουσείο», ναό δηλαδή των Μουσών και όχι απλά μια έκθεση συλλογών», έγραφε ο Μάνος Φαλτάϊτς. «Όραμά μου ήταν να κάνω τη Σκύρο, μέσα από το Μουσείο, μια πρότυπη, ιδανική κοινότητα, όχι μόνο παράδειγμα για μίμηση στην Ελλάδα αλλά σ' ολόκληρο τον κόσμο. Θα μπορούσε, έτσι, να εκπληρώσει το μεγάλο προορισμό του ως κύτταρο αναγέννησης των Ελληνικών κοινοτήτων. Ως πρότυπο θα άνοιγε το δρόμο για τη δημιουργία άλλων τοπικών ιστορικο-λαογραφικών μουσείων σ' ολόκληρη την Ελλάδα, που όφειλαν να γίνουν κέντρα της πολιτιστικής ζωής του τόπου που βρίσκονταν».

Διαβάστε περισσότερα: Σκοποί

Επικοινωνία

Newsletter