Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Το Μουσειο Δραστηριότητες

Εθελοντισμός

Το Μου­σεί­ο, που εί­ναι έ­νας α­πό τους αρ­χαιό­τε­ρους και πλέ­ον δυ­να­μι­κούς πο­λι­τι­στι­κούς φο­ρείς στον Ελ­λη­νι­κό χώ­ρο, α­πό την ί­δρυ­σή του λει­τουρ­γεί ως ζω­ντα­νός ορ­γα­νι­σμός με την ε­νερ­γό συμ­με­το­χή νέ­ων ε­θε­λο­ντών α­πό ο­λόκλη­ρη την Ελ­λά­δα. Ο ε­θε­λο­ντι­σμός, σαν θε­ω­ρί­α και πρα­κτι­κή εί­ναι, ε­δώ και τρια­ντα­πέ­ντε χρόνια, ο κε­ντρι­κός ά­ξο­νας γύ­ρω α­πό τον ο­ποί­ο κι­νού­νται οι δρα­στη­ριό­τη­τες του μου­σεί­ου, στο σύ­νο­λό τους.

Διαβάστε περισσότερα: Εθελοντισμός

Εκθέσεις

Το Μουσείο, από την ίδρυσή του το 1964, έχει μακρά παράδοση στην οργάνωση λαογραφικών και ιστορικών εκθέσεων

Διαβάστε περισσότερα: Εκθέσεις

Σεμινάριο για το Ρεμπέτικο

Κάθε χρόνο, κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Ιουλίου, από το 2009 πραγματοποιείται στους χώρους του «Λαογραφικού Μουσείου Μάνου και Αναστασίας Φαλτάϊτς», το Σεμινάριο-Συνάντηση για το αστικό λαϊκό μας τραγούδι.

Διαβάστε περισσότερα: Σεμινάριο για το Ρεμπέτικο

Θέατρο και Άλσος

Την περίοδο 1987-1992 διαμορφώνονται οι χώροι του άλσους του Μουσείου, έκτασης περίπου 8 στρεμμάτων, αλλά και του υπαίθριου πρωτοαρχαϊκού τύπου θεάτρου του, για την οργάνωση πρωτοποριακών καλλιτεχνικών εκδηλώσεων σ' αυτό, βασισμένων στην Ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό.

Διαβάστε περισσότερα: Θέατρο και Άλσος

Επικοινωνία

Newsletter