Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Το Μουσειο Δραστηριότητες Εθελοντισμός

Εθελοντισμός

Ο και­νο­το­μι­κός και πρω­το­πο­ρια­κός χα­ρα­κτή­ρας ε­νερ­γο­ποί­η­σης των νέ­ων, που συν­δυά­ζει τη θε­ω­ρί­α με την πρα­κτι­κή, πε­ρι­λαμ­βά­νει προ­γράμ­μα­τα με τους ε­ξής κύ­κλους:

Λει­τουρ­γί­α Μου­σεί­ου

Τού­τη στη­ρί­ζε­ται στο ζω­ντα­νό διά­λο­γο και την ε­πι­κοι­νω­νί­α. Οι νέ­οι εθε­λο­ντές, α­φού πε­ρά­σουν έ­να στά­διο εκ­παί­δευ­σης και δο­κι­μα­σί­ας, δί­νουν τη δυ­να­τό­τη­τα στους ε­πι­σκέ­πτες του μου­σεί­ου, μέ­σα α­πό την ζω­ντα­νή ε­πα­φή, να προ­σεγ­γί­σουν το νό­η­μα του πο­λι­τι­σμού. Πα­ράλ­λη­λα, οι ί­διοι, με το τέ­λος του προ­γράμ­μα­τος, φεύ­γουν πλου­σιό­τε­ροι σε ε­μπει­ρί­ες.

Συ­ντή­ρη­ση μου­σεια­κών α­ντι­κει­μέ­νων

Ο το­μέ­ας αυ­τός, σε α­νά­πτυ­ξη αυ­τή τη στιγ­μή στην Ελ­λά­δα, δί­νει στους νέ­ους τη δυ­να­τό­τη­τα να α­ξιο­ποι­ή­σουν την ε­μπει­ρί­α τους, εν συ­νε­χεί­α, αν το επι­θυ­μούν, και σε ε­παγ­γελ­μα­τι­κό ε­πί­πε­δο.

·       ε­πι­στη­μο­νι­κή και η­λε­κτρο­νι­κή κα­τα­γρα­φή και αρ­χεια­κή τα­ξι­νό­μη­ση μου­σεια­κών α­ντι­κει­μέ­νων  

·       ε­πι­στη­μο­νι­κή τα­ξι­νό­μη­ση και η­λε­κτρονι­κή κα­τα­γρα­φή αρ­χεί­ων 

·       ε­πι­στη­μο­νι­κή τα­ξι­νό­μη­ση και η­λε­κτρονι­κή κα­τα­γρα­φή βι­βλιο­θή­κης

·       δη­μιουρ­γί­α βά­σης δε­δο­μέ­νων και δι­κτύου αλ­λη­λο-πλη­ρο­φό­ρη­σης

Ορ­γά­νω­ση καλ­λι­τε­χνι­κών και εν γέ­νει πο­λι­τι­στι­κών δρα­στη­ριο­τήτων

1. Ορ­γά­νω­ση του ε­τή­σιου φε­στι­βάλ Σκύ­ρου

Το φε­στι­βάλ αυ­τό, πρω­το­πο­ρια­κό και α­να­γεν­νη­σια­κό σαν τρό­πος σύλ­ληψης και υ­λο­ποί­η­σης, πραγ­μα­το­ποιεί­ται, σχε­δόν α­πο­κλει­στι­κά, α­πό νέ­ους ε­θελο­ντές, σπου­δα­στές ή ό­χι, προ­ερ­χό­με­νους α­πό ο­λό­κλη­ρη την Ελ­λά­δα. Ο κε­ντρικός ά­ξο­νας του φε­στι­βάλ εί­ναι τα δρώ­με­να, που ε­μπνευ­σμέ­να α­πό τους θρύ­λους, τους μύ­θους και την ι­στο­ρί­α φτά­νουν μέ­χρι τη ρί­ζα των πο­λι­τι­σμών. Ή­ρω­ες και τα­γοί ό­πως ο Α­χιλ­λέ­ας και ο Νε­ο­πτό­λε­μος, ο Ο­δυσ­σέ­ας, ο Αί­ας και ο Νέ­στο­ρας, θε­οί, η­μί­θε­οι και θνη­τοί, α­γα­πη­τοί και κα­τα­ξιω­μέ­νοι στη συ­νεί­δη­ση των λα­ών, περ­νά­νε στο σή­με­ρα μέ­σα α­πό τη δια­δι­κα­σί­α των δρώ­με­νων. Πα­ράλ­ληλα, ε­πί­σης, διορ­γα­νώ­νε­ται μια σει­ρά α­κό­μη καλ­λι­τε­χνι­κών και πο­λι­τι­στι­κών εκ­δη­λώ­σε­ων που πραγ­μα­το­ποιού­νται στα πλαί­σια του φε­στι­βάλ με την ορ­γανω­τι­κή ευ­θύ­νη και καλ­λι­τε­χνι­κή συμ­με­το­χή, ε­κτός των άλ­λων, και των νέ­ων εθε­λο­ντών και α­φο­ρούν:

·       θε­α­τρι­κές πα­ρα­στά­σεις

·       δρώ­με­να

·       θέ­α­τρο του δρό­μου

·       συ­ναυ­λί­ες

·       χο­ρευ­τι­κές εκ­δη­λώ­σεις

·       λο­γο­τε­χνι­κά βρα­δι­νά

·       εκ­θέ­σεις ζω­γρα­φι­κής

·       εκ­θέ­σεις γλυ­πτι­κής

·       εκ­θέ­σεις φω­το­γρα­φί­ας

·       εκ­θέ­σεις βι­βλί­ου

2. Ορ­γά­νω­ση καλ­λι­τε­χνι­κών ερ­γα­στη­ρί­ων

3. Ορ­γά­νω­ση συ­μπο­σί­ων, συ­νε­δρί­ων κλπ.

4. Ορ­γά­νω­ση συ­να­ντή­σε­ων πά­νω σε θέ­μα­τα νε­ο­λαί­ας και πο­λι­τι­σμού

5. Εκ­παι­δευ­τι­κά προ­γράμ­μα­τα για νέ­ους και παι­διά πά­νω στον πο­λι­τισμό

6. Ψυ­χα­γω­γι­κά προ­γράμ­μα­τα για νέ­ους και παι­διά

Τα προ­γράμ­μα­τα αυ­τά, πέ­ραν του ό­τι συμ­βάλ­λουν στην α­νά­πτυ­ξη του πολι­τι­σμού και του πο­λι­τι­στι­κού του­ρι­σμού, συ­ντε­λούν συ­νά­μα, ό­σον α­φο­ρά τους ί­διους τους νέ­ους, στα ε­ξής:

1.    Στην αλ­λη­λο­γνω­ρι­μί­α, την καλ­λιέρ­γεια των με­τα­ξύ τους σχέ­σε­ων και στην α­νά­πτυ­ξη της κοι­νω­νι­κό­τη­τάς τους, μέ­σα α­πό την κοι­νή ζω­ή στη διάρ­κεια του προ­γράμ­μα­τος. Η ζω­ή των νέ­ων ε­θε­λοντών στη Σκύ­ρο εί­ναι ορ­γα­νω­μέ­νη στη βά­ση μιας πο­λι­τι­στι­κής κα­τα­σκή­νω­σης, ό­που τα πά­ντα εί­ναι κοι­νά, τό­σο της κα­θη­με­ρι­νής ζω­ής, ό­σο και των καλ­λι­τεχνι­κών δη­μιουρ­γιών. Η δυ­να­τό­τη­τα λή­ψης α­πό κοι­νού α­πο­φά­σε­ων και η ε­πί­λυ­ση των τυ­χόν προ­βλη­μά­των μέ­σα α­πό το διά­λο­γο, συ­ντε­λούν στο βά­θε­μα της με­ταξύ τους γνω­ρι­μί­ας αλ­λά και στη σφυ­ρη­λά­τη­ση σχέ­σε­ων ι­κα­νών να ε­πι­βιώ­σουν στο χρό­νο.

2.    Στην α­πό­κτη­ση ε­μπει­ριών και δε­ξιοτή­των πά­νω στο ευ­ρύ­τα­το φά­σμα του πο­λι­τι­σμού, δί­νο­ντάς τους τη δυ­να­τό­τητα, εφ ό­σον το ε­πι­θυ­μούν, ν α­σχο­λη­θούν με το α­ντι­κεί­με­νο αυ­τό σε μια πιο μόνι­μη βά­ση.

Στη βελ­τί­ω­ση του ε­πι­πέ­δου ζω­ής της το­πι­κής κοι­νω­νί­ας, μέ­σα α­πό την οργά­νω­ση των εκ­δη­λώ­σε­ων.

Επικοινωνία

Newsletter