Νέα & Εκδηλώσεις

Προκήρυξη σύμβασης «Καινοτόμες ψηφιακές δράσεις για την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος του Μουσείου Φαλτάϊτς»

15/05/2023

Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη.

Διαβάστε την πλήρη προκήρυξη σε μορφη .pdf κάνοντας "κλίκ" εδώ

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:266790-2023:TEXT:EL:HTML

 

Ελλάδα-Σκύρος: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 2023/S 087-266790

Προκήρυξη σύμβασης

Υπηρεσίες

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ
Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή
I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΛΤΑΙΤΣ Πόλη: ΣΚΥΡΟΣ
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia Ταχ. κωδικός: 34007
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΝΝΑ ΦΑΤΑΪΤΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: museumfaltaits@gmail.com Τηλέφωνο: +30 2222091150
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://faltaits.gr/el
I.3) Επικοινωνία
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για απεριόριστη, πλήρη, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στη διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από η προαναφερθείσα διεύθυνση
Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής πρέπει να υποβάλλονται στην προαναφερθείσα διεύθυνση
I.4) Είδος της αναθέτουσας αρχής
Άλλο είδος: ΝΠΙΔ
I.5) Κύρια δραστηριότητα
Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία

Τμήμα II: Αντικείμενο
II.1) Εύρος της σύμβασης
II.1.1) Τίτλος:
Καινοτόμες ψηφιακές δράσεις για την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος του Μουσείου Φαλτάϊτς
Αριθμός αναφοράς: 1/2023
II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη
II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες
II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:
1. Φωτογράφηση, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και επεξεργασία υλικού
2. Δημιουργία πλατφόρμας βάσης δεδομένων και με γεωγραφική ένδειξη (Αποθετήριο)
3. Μετάπτωση δεδομένων
4. Ανάπτυξη δικτυακού κόμβου
5. Εικονική περιήγηση
6. Ψηφιακός Ξεναγός
7. Επαυξημένη Πραγματικότητα
8. Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια
9. Δημιουργία βίντεο: Η ζωή της οικογένειας των Φαλτάιτς
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης.

II.1.5) Εκτιμώμενη συνολική αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 546 816.13 EUR

II.1.6) Πληροφορίες σχετικά με τα τμήματα
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε τμήματα: όχι

II.2) Περιγραφή

II.2.2) Επιπλέον κωδικός(-οί) CPV
79560000 Υπηρεσίες αρχειοθέτησης
92500000 Υπηρεσίες βιβλιοθηκών, αρχείων, μουσείων και άλλες πολιτιστικές υπηρεσίες
79999100 Υπηρεσίες σάρωσης

II.2.3) Τόπος εκτέλεσης
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia Κύριος τόπος ή τοποθεσία εκτέλεσης:
ΣΚΥΡΟΣ

II.2.4) Περιγραφή της σύμβασης:
Φωτογράφηση, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και επεξεργασία υλικού
Στο πλαίσιο του έργου, θα γίνει με τις πλέον σύγχρονες προδιαγραφές η ψηφιοποίηση των τεκμηρίων που θα επιλεχθούν, ώστε να προβληθούν μέσα από τη διαδικτυακή πύλη, τις ψηφιακές ξεναγήσεις και τις υπόλοιπες εφαρμογές. Συγκεκριμένα, θα φωτογραφηθούν, ψηφιοποιηθούν και τεκμηριωθούν οι παρακάτω κατηγορίες αντικειμένων:
Α) Η αλώνη του Σκυριανού Σπιτιού Σύνολο 1.592 τεκμήρια Β) Σπάνιες εκδόσεις Σύνολο 300.000 σελίδες
Γ) ΑΡΧΕΙΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΩΝ
Σύνολο 20.000
Δ) ΟΙ ΣΥΛΛΟΓΕΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΟΥΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
Σύνολο 1.140 τεκμήρια

II.2.5) Κριτήρια ανάθεσης
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή

II.2.6) Εκτιμώμενη αξία
Αξία χωρίς ΦΠΑ: 546 816.13 EUR

II.2.7) Διάρκεια σύμβασης, συμφωνίας-πλαίσιο ή δυναμικού συστήματος αγορών
Διάρκεια σε μήνες: 6
Η παρούσα σύμβαση υπόκειται σε παράταση: όχι

II.2.10) Πληροφορίες σχετικά με εναλλακτικές προσφορές
Θα γίνουν δεκτές εναλλακτικές προσφορές: όχι

II.2.11) Πληροφορίες σχετικά με δικαιώματα προαίρεσης
Δικαιώματα προαίρεσης: όχι

II.2.13) Πληροφορίες σχετικά με τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Η σύμβαση σχετίζεται με έργο ή/και πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από τα Ταμεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης: ναι
Ταυτότητα του έργου:
Υποέργο 1 της Πράξης: «Καινοτόμες ψηφιακές δράσεις για την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος του Μουσείου Φαλτάϊτς» ενταγμένης στο ΕΠΑνΕΚ 2014-2020 με κωδικό MIS 5093090. Συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

II.2.14) Συμπληρωματικές πληροφορίες


Τμήμα III: Νομικές, οικονομικές, χρηματοοικονομικές και τεχνικές πληροφορίες

III.1) Προϋποθέσεις συμμετοχής

III.1.1) Άδεια άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, συμπεριλαμβανομένων των απαιτήσεων για την εγγραφή σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο
Κατάλογος και σύντομη περιγραφή των όρων:
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο
κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.

III.1.2) Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.1.3) Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κριτήρια επιλογής όπως ορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης

III.2) Όροι που αφορούν τη σύμβαση

III.2.2) Όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε έξι (6) μήνες από την υπογραφή της.


Τμήμα IV: Διαδικασία

IV.1) Περιγραφή
IV.1.1) Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία

IV.1.3) Πληροφορίες σχετικά με συμφωνία-πλαίσιο ή δυναμικό σύστημα αγορών

IV.1.8) Πληροφορίες για τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών (GPA)
Η σύμβαση καλύπτεται από τη Συμφωνία περί Δημοσίων Προμηθειών: ναι

IV.2) Διοικητικές πληροφορίες

IV.2.2) Προθεσμία παραλαβής των προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής
Ημερομηνία: 29/05/2023 Τοπική ώρα: 17:00

IV.2.3) Εκτιμώμενη ημερομηνία αποστολής των προσκλήσεων υποβολής προσφορών ή συμμετοχής στους επιλεγέντες υποψηφίους

IV.2.4) Γλώσσες στις οποίες μπορούν να υποβληθούν οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής:
Ελληνικά

IV.2.6) Ελάχιστη απαιτούμενη χρονική διάρκεια ισχύος της προσφοράς
Διάρκεια σε μήνες: 14 (από την αναφερόμενη ημερομηνία παραλαβής των προσφορών)

IV.2.7) Όροι για την αποσφράγιση των προσφορών
Ημερομηνία: 01/06/2023 Τοπική ώρα: 18:00 Τόπος:
ΣΚΥΡΟΣ

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.1) Πληροφορίες σχετικά με επαναλαμβανόμενες συμβάσεις
Πρόκειται για επαναλαμβανομένη δημόσια σύμβαση: όχι

VI.2) Πληροφορίες σχετικά με τις ηλεκτρονικές ροές εργασίας
Η ηλεκτρονική τιμολόγηση θα γίνεται δεκτή Θα γίνονται ηλεκτρονικές πληρωμές

VI.3) Συμπληρωματικές πληροφορίες:

VI.4) Διαδικασίες προσφυγής

VI.4.1) Φορέας αρμόδιος για τις διαδικασίες προσφυγής
Επίσημη επωνυμία: ΕΑΔΗΣΥ Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ

VI.4.3) Υποβολή προσφυγών
Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών: Ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την (τις) προθεσμία(-ες) για την υποβολή προσφυγών:
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: (α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή (β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως (γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.

VI.4.4) Υπηρεσία από την οποία παρέχονται πληροφορίες για την υποβολή προσφυγών
Επίσημη επωνυμία: ΕΣΗΔΗΣ Πόλη: ΑΘΗΝΑ
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Διεύθυνση στο διαδίκτυο: www.promitheus.gov.gr

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
29/04/2023

 

Η παρούσα προκήρυξη στην ιστοσελίδα του TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:270937-2023:TEXT:EL:HTML

Ελλάδα-Σκύρος: Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 2023/S 089-270937

Διορθωτικό

Γνωστοποίηση για αλλαγές ή πρόσθετες πληροφορίες

Υπηρεσίες

(Συμπλήρωμα της Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 2023/S 087-266790)

Νομική βάση:
Οδηγία 2014/24/ΕΕ

Τμήμα I: Αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας

I.1) Επωνυμία και διευθύνσεις
Επίσημη επωνυμία: ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΑΝΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ ΦΑΛΤΑΙΤΣ Πόλη: ΣΚΥΡΟΣ
Κωδικός NUTS: EL642 Εύβοια / Evvoia Ταχ. κωδικός: 34007
Χώρα: ΕΛΛΑΔΑ
Αρμόδιος για πληροφορίες: ΑΝΝΑ ΦΑΤΑΪΤΣ Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: museumfaltaits@gmail.com Τηλέφωνο: +30 2222091150
Διεύθυνση(-εις) στο διαδίκτυο:
Γενική διεύθυνση: https://faltaits.gr/el
Τμήμα II: Αντικείμενο

II.1) Εύρος της σύμβασης

II.1.1) Τίτλος:
Καινοτόμες ψηφιακές δράσεις για την ανάδειξη και προβολή του πολιτιστικού και ιστορικού αποθέματος του Μουσείου Φαλτάϊτς
Αριθμός αναφοράς: 1/2023

II.1.2) Κωδικός κύριου λεξιλογίου CPV
72000000 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη

II.1.3) Είδος σύμβασης
Υπηρεσίες

II.1.4) Σύντομη περιγραφή:
Περιλαμβάνονται οι ακόλουθες δράσεις:
1. Φωτογράφηση, ψηφιοποίηση, τεκμηρίωση και επεξεργασία υλικού
2. Δημιουργία πλατφόρμας βάσης δεδομένων και με γεωγραφική ένδειξη (Αποθετήριο)
3. Μετάπτωση δεδομένων
4. Ανάπτυξη δικτυακού κόμβου
5. Εικονική περιήγηση
6. Ψηφιακός Ξεναγός
7. Επαυξημένη Πραγματικότητα
8. Ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια
9. Δημιουργία βίντεο: Η ζωή της οικογένειας των Φαλτάιτς
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της διακήρυξης.

Τμήμα VI: Πρόσθετες πληροφορίες

VI.5) Ημερομηνία αποστολής της παρούσας προκήρυξης:
04/05/2023

VI.6) Αναφορά αρχικής προκήρυξης
Αριθ. προκήρυξης στην ΕΕ S: 2023/S 087-266790

Τμήμα VII: Αλλαγές

VII.1) Πληροφορίες προς αλλαγή ή προσθήκη

VII.1.2) Κείμενο προς διόρθωση στην αρχική προκήρυξη
Αριθμός τμήματος: II.2.5
Σημείο κειμένου προς τροποποίηση: Κριτήρια ανάθεσης
Αντί:
Τα κριτήρια που αναφέρονται κατωτέρω
Τιμή
Διάβαζε:
Η τιμή δεν είναι το μόνο κριτήριο ανάθεσης και όλα τα κριτήρια ορίζονται μόνο στα έγγραφα της σύμβασης

VII.2) Λοιπές συμπληρωματικές πληροφορίες:

Επίσκεψη
στο Μουσείο

Καθημερινά: 10.00 - 14.00
Τελευταία είσοδος: 13:30
Παλαιόπυργος, Σκύρος 34007
Τηλέφωνα επικοινωνίας